دانلود پایان نامه

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش روستاییان به مشارکت اجتماعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی مؤثر برمشارکت روستائیان درطرحهای عمران روستایی

۱۷۵۰۰ تومان
0