تعیین نیروهای وارد بر فصل مشترک سازه های دوبلکسی فلزی ( با اختلاف تراز طبقات)

۱۷۵۰۰ تومان