الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

۱۷۵۰۰ تومان