دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا

۱۷۵۰۰ تومان
0