ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وفنی سیستم های انحراف آب در سدها

۱۷۵۰۰ تومان