دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

۱۷۵۰۰ تومان
0