بررسی عملکرد سیستم های هوشمند

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای و ارتباطات میان فردی نوجوانان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان با میانجی گری وفاداری مشتری شعب بانک ملی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه:هتل های منتخب شهر اصفهان)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۷۵۰۰ تومان
0