دانلود پایان نامه

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری

۱۷۵۰۰ تومان