دانلود پایان نامه

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا” ( با رویکرد مبتنی بر AHP)

۱۷۵۰۰ تومان