دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ارزش افزوده اقتصادی و بهره وری در صنایع تولیدی

۱۷۵۰۰ تومان
0