دانلود پايان نامهv

پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

۱۷۵۰۰ تومان