ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسوده شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

۱۲۰۰ تومان
0