دانلود پایان نامه

طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو برای سنجش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA مطالعه موردی شرکت سایپا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها (مطالعه موردی: بانک ملت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD

۱۷۵۰۰ تومان
0