ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیرچسبنده

۱۷۵۰۰ تومان