دانلود پایان نامه

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

۱۷۵۰۰ تومان
0