دانلود پایان نامه

مدیریت ریسک در استخراج پایه های زغالی آفریقای جنوبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه به کمک آلتراسونیک

۱۷۵۰۰ تومان
0