دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۱۷۵۰۰ تومان