دانلود پایان نامه

کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر

۱۷۵۰۰ تومان
0