دانلود پایان نامه

بررسی وضعیت جانشین پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک با برخی از عوامل آمادگی حرکتی والیبالیست‌ها

۱۷۵۰۰ تومان
0