استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی پایداری لرزه ای سدهای خاکی ناهمگن

۱۷۵۰۰ تومان