استفاده از کلنی مورچگان در مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شرایط عدم قطعیت

۱۷۵۰۰ تومان