دانلود پایان نامه

تاثیر ۶ هفته تمرینات دایره ای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانش آموزان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه اثر سه نوع موسیقی (زورخا نه ای، ملایم و تند) بر برخی نتایج آزمونهای آمادگی جسمانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته

۱۷۵۰۰ تومان
0