بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی استهلاک انرژی روی سر ریزها

۱۷۵۰۰ تومان
0