دانلود پایان نامه

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

اجل در اسناد تجاری

۱۷۵۰۰ تومان
0