دانلود پایان نامه

بررسی مقاومت دارویی و فراوانی ژنهای blaVIM و blaNDM در اسینتوباکتربومانی های ایزوله شده

۱۷۵۰۰ تومان