دانلود پايان نامه

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پايان نامه

بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

۱۷۵۰۰ تومان
0