دانلود پایان نامه

« بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

۱۷۵۰۰ تومان