دانلود پایان نامه

بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن

۱۷۵۰۰ تومان