بهینه سازی همزمان ابعاد، اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

۱۷۵۰۰ تومان