دانلود پایان نامه

مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تأثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

۱۷۵۰۰ تومان
0