دانلود پایان نامه

بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی (شورای اسلامی روستای دهنگ)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر برآن آزمون تجربی در شهر اراک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش اعتماد اجتماعی در میزان کارایی شوراهای اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

از بررسی نقش سرمایه اجتماعی متجلی در نهادهای مشارکتی در فرایند توسعه محلیاست

۱۷۵۰۰ تومان
0