دانلود پایان نامه

رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

۱۷۵۰۰ تومان
0