دانلود پایان نامه

بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات وتجربه نام ونشان تجاری برتعلق نام و نشان تجاری و توجهات خریدمشتری

۱۷۵۰۰ تومان