دانلود پایان نامه

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: استان گیلان)

۱۷۵۰۰ تومان