دانلود پایان نامه

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش رسانه های جمعی در جلب مشارکت مردمی درطرح اکرام ایتام کمیته امداد خمینی (ره)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت های بیمه آسیا استان گیلان)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت شعب استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
0