تاثیر مکان زهکش بالادست بر پایداری شیب بالادست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن

۱۷۵۰۰ تومان