دانلود پایان نامه

بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر همراه با اصطکاک و انتقال حرارت

۱۷۵۰۰ تومان