بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با استفاده از بتن مغناطیسی

۱۷۵۰۰ تومان