دانلود پایان نامه

طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی

۱۷۵۰۰ تومان
0