دانلود پایان نامه

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد

۱۷۵۰۰ تومان