آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المان های مجزا

۱۷۵۰۰ تومان