تاثیر آرایش (چیدمان ) خاموت ها در رفتار لرزه ای ستون های بتنی مسلح به روش اجزاء محدود

۱۷۵۰۰ تومان