مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی و ارائه ضریب اطمینان با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک

۱۷۵۰۰ تومان