دانلود پایان نامه

بهبود شناسایی آرم در سند های تصویری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال (FCCU)

۱۷۵۰۰ تومان
0