کنترل فعال سازه‌ و کاربرد آن در طراحی لرزه ای بر اساس کنترل خسارت

۱۷۵۰۰ تومان