دانلود پایان نامه

از ویژگی های چهره با بکارگیری الگوریتم فاخته

۱۷۵۰۰ تومان