مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

PATH PLANNING FOR A MOBILE ROBOT USING GENETIC ALGORITHMS

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه‌سازیِ شبیه‌سازیِ برنامه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کارخانه کاشی گلدیس)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایابی بهینه ادوات SVC & TCSC به منظور کاهش تلفات در سیستم های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسیریابی حمل و نقل کالا در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۱۲۵۰۰ تومان
0