دانلود پایان نامه

پیش بینی الگوی بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چندلایه پرسپترون

۱۷۵۰۰ تومان