دانلود پایان نامه

رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان