دانلود پایان نامه

امنیت اطلاعات و حفاظت داده ها در پایگاه داده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)

۱۷۵۰۰ تومان
0